Sport- en beweegbeleid (lokaal en nationaal)

Op welke wijze houd je maatschappelijke voorzieningen, zoals sportaccommodaties, toekomstbestendig? Hoe zorg je ervoor dat een omgeving (openbare ruimte) beweegvriendelijker wordt en beter aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners? Op welke wijze kan sport en bewegen een grotere bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen zoals gezondheid, participatie, re-integratie en zelfredzaamheid?

ICSadviseurs helpt u graag om deze vragen te beantwoorden en werkt voor veel gemeenten aan het vormgeven van beleid. Of dit nu gaat om accommodatiebeleid, sportstimuleringsbeleid of het komen tot toekomstige beheer- en exploitatieplannen van maatschappelijke voorzieningen. Dit op een integrale wijze waarbij vooral aandacht is voor de realisatie van een zo optimaal mogelijk (maatschappelijk) rendement op het gemeentelijk sportkapitaal. Hierbij valt te denken aan de sociale en fysieke sportinfrastructuur met daarbij de maatschappelijke organisaties (zoals sportverenigingen) als belangrijke participanten in de beleidsvorming.

Kortom, bent u op zoek naar een pragmatisch advies om te komen tot een integrale beleidsvorming? Wij helpen u graag!