BTR_ICSCASE_FriesePoort_Leeuwarden_038_IMG_264820190418

Naar een circulaire economie!

Klimaatverandering, aardbevingen, een 100% circulaire economie in 2050 en versneld van het gas af. Wat betekent dit voor maatschappelijk vastgoed?

Circulair bouwen
Circulair bouwen verlangt een andere kijk op het bouwproces. Voorzieningen i.v.m. comfort en duurzaamheid leiden tot extra druk op het budget. Deels zijn deze betaalbaar door besparingen in de exploitatie, deels verlangt het eenvoudig weg aanvullend budget. Maar zowel energiebesparing als comfort hebben een direct merkbaar resultaat.


Circulair bouwen is wat dat betreft nog een stap complexer. Het beleid van de Rijksoverheid is gericht op een volledig circulaire economie in 2050 en overheden gaan meer en meer circulair inkopen. Tot nu toe geeft iedereen daar een eigen invulling aan en draagt daarmee bij aan de goede richting, maar ook aan begripsverwarring.

BTR_ICSCASE_FriesePoort_Leeuwarden_038_IMG_264820190418
BTR_ICSCASE_FriesePoort_Leeuwarden_038_IMG_264820190418

Wat is circulair bouwen?
Circulair bouwen is gericht op het reduceren van de milieubelasting als gevolg van materiaalgebruik. Materialen worden schaars en de milieubelasting is momenteel te hoog. Circulair bouwen gaat over hoogwaardig inzetten en hergebruiken van materialen. Hierbij hanteren we een gangbare verdeling:

  • Maak gebruik van bestaande materialen en voorkom waar mogelijk inzet nieuwe materialen (virgin materials)
  • Detailleer zodanig dat materialen of elementen losmaakbaar zijn waarmee hoogwaardig hergebruik in de toekomst mogelijk is.
  • Zorg dat het gekozen materiaal na einde levensuur in een biologische of technische kringloop weer hoogwaardig hergebruik kan worden.

Hoe krijgen we circulair bouwen betaalbaar?
Voor circulair bouwen zijn verschillende businessmodellen mogelijk. Eén van de belangrijke aspecten bij de circulaire gedachte is dat materialen een restwaarde / toekomstwaarde behouden. Zonder de circulaire gedachte schrijven we de grondstoffen af naar afval, maar in de circulaire gedachte vormen de bouwstoffen in de toekomst nieuwe grondstoffen. Het is dus mogelijk rekening te houden met een restwaarde. De boekwaarde is door een hogere investering hoger, maar door de verrekening met de restwaarde blijven de jaarlijkse kapitaallasten gelijk.

BTR_ICSCASE_FriesePoort_Leeuwarden_038_IMG_264820190418

ICSadviseurs ziet duurzaamheid als noodzakelijke component èn als kans om maatschappelijk vastgoed echt te doen slagen. Geen optie, maar doen!

Routekaart
Circulair bouwen vraagt een andere kijk op het bouwproces. Bijvoorbeeld ten aanzien van businessmodellen, de ketenpartners en risicospreiding. Hiervoor hebben wij een Routekaart Circulair Bouwen ontwikkeld. In deze video legt collega Jan Willem van Kasteel uit hoe je in 7 stappen tot circulair bouwen komt. Grofweg zien wij drie fases:

  • Informeren en inspireren. Wij inspireren u graag met kennis en voorbeelden van andere opgaven, bijvoorbeeld middels presentaties, workshops of excursies.
  • Ambities bepalen. Vanuit onze kennis en ervaring helpen wij u met het formuleren van ambities en adviseren we hoe u deze kunt realiseren.
  • Doen! Door o.a. partners te selecteren, businessmodellen en Total Cost of Ownership door te rekenen, het materialenpaspoort op te stellen en de circulaire waarde te borgen zorgen we voor daadwerkelijke realisatie van uw circulaire opgave!

ICS en circulariteit

  • Met de realisatie van onder meer de circulaire nieuwbouw voor Friese Poort, de circulaire renovatie van het Alfa College in Hoogeveen en het circulaire gemeentehuis in Voorst hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan die we graag bij uw opgave inzetten;
  • We participeren in de Rabobank Circular Economy Challenge
  • Met de Routekaart Circulair Bouwen hebben we een praktisch handvat om u in uw circulaire ambities te ondersteunen;
  • Met de samenwerking met Madaster leveren we een bijdrage aan inzage in de financiële en milieutechnische hergebruikwaarde en daarmee dus een eerste aanzet voor de restwaarde.