25 november 2020

Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS)

Deze subsidieregeling is bedoeld voor het verbeteren
van het binnenklimaat in scholen.

Hengelo-31 trap

Cofinanciering
Een belangrijk gegeven is dat 70% van de kosten niet door de subsidie wordt gedekt en moet worden gevonden vanuit de reguliere budgetten. De regeling doet (vooralsnog) geen uitspraak over welke partij (gemeente of schoolbestuur) opdraait voor dit deel van de kosten. Navraag bij het ministerie van OCW door ICSadviseurs heeft hier vooralsnog geen uitsluitsel over gegeven. Het ministerie geeft aan dat dit situationeel moet worden bepaald en zal afhangen van de aard van de ingrepen. Om hier een goed oordeel over te geven, is het van belang om de uitwerking van de regeling te kennen. Wij hebben ideeën over hoe gemeenten en schoolbesturen een toetsingskader kunnen inrichten om te bepalen hoe invulling te geven aan de cofinanciering. De lijnen met het ministerie houden we hierover open.

Aanvraagformulier

Meer informatie aanvragen?

Wij helpen u graag bij de voorbereidingen die getroffen moeten worden om een schoolgebouw in aanmerking te laten komen voor de SUVIS-regeling.