IMG_2432_ICS_SfeerRotterdam_2021

Handreiking Integraal Huisvestingsplan

Bij invoering van de verwachte nieuwe wet, gepland in 2025, wordt het voor gemeenten verplicht om een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Als hulpmiddel bij de ontwikkeling van een IHP is door ICSadviseurs in opdracht van de PO-raad, VO-raad en VNG een handreiking ontwikkeld. Deze handreiking geeft een uitgebreid beeld van hoe het IHP-proces ingestoken kan worden en welke stappen daarin moeten worden gezet.

Aanleiding handreiking IHP

Veel gemeenten en schoolbesturen werken vanuit de bestaande rolverdeling samen op het gebied van onderwijshuisvesting. In steeds meer gevallen stellen ze samen een IHP op. Een IHP is een belangrijk sturingsinstrument in het realiseren van diverse onderwijskundige, beleidsmatige en maatschappelijke ambities waarbij onderwijshuisvesting dus niet alleen een antwoord is op een ruimtevraag, maar ook een strategisch bedrijfsmiddel om genoemde ambities te ondersteunen of te realiseren. Om te borgen dat de plannen daadwerkelijk worden gerealiseerd is de behoefte ontstaan om de status van deze IHP’s ook wettelijk te verankeren. De PO-Raad, VO-raad en VNG hebben hiertoe een voorstel tot wetswijziging ingediend, dat positief is ontvangen door de minister van OCW.

IMG_2432_ICS_SfeerRotterdam_2021
IMG_2432_ICS_SfeerRotterdam_2021

IHP als routekaart verduurzaming

Daarnaast zien we het als een kans dat het IHP een routekaart kan worden om het onderwijsvastgoed de komende decennia te verduurzamen, om daarmee te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen van 2030 (50% CO₂-reductie) en 2050 (95% CO₂-reductie).

"Goede schoolgebouwen zijn cruciaal voor goed onderwijs."

Doelen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP)

  • Het IHP moet leiden tot goede schoolgebouwen. Goede schoolgebouwen zijn cruciaal voor goed onderwijs. We willen toe naar onderwijsadaptieve, gezonde, toegankelijke en duurzame schoolgebouwen waarin het fijn is om te leren en te werken.
  • Daarbij is het van belang de brede kwaliteit van de schoolgebouwenportefeuille in beeld te brengen aan de hand van bijvoorbeeld het Kwaliteitskader onderwijshuisvesting. Schoolbesturen en gemeenten krijgen beter inzicht in de huidige staat van de schoolgebouwen en wat ervoor nodig is om naar de gewenste gebouwen te komen.
  • In het IHP worden duidelijke afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en geldstromen, in gelijkwaardigheid en vanuit gezamenlijke ambities, passend bij de lokale opgave.
  • Geldstromen worden bijeengebracht voor de levenscyclusbenadering van het gebouw (Total Cost of Ownership).
  • Het IHP leidt tot meer zekerheid voor zowel schoolbesturen als gemeenten, en overstijgt de jaarcyclus van de verordening.
  • Het landelijk verplicht stellen van IHP’s geeft de mogelijkheid om lokaal te monitoren en een landelijk inzicht te krijgen in de staat van schoolgebouwen.
Handreiking ihp01