Integraal Huisvestingsplan (IHP)

 
Een integraal huisvestingsplan (IHP) biedt inzicht in de verschillende gebouwen / objecten in een portefeuille, het perspectief voor de locaties voor de komende jaren, de noodzakelijke investeringen en het kijkt naar aspecten als spreiding van voorzieningen. Het is een belangrijk planningsinstrument voor de toekomstige scholenbouw binnen een gemeente, gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente en schoolbesturen.

Waarom een IHP?

Gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting van het basis, speciaal en voortgezet onderwijs, inclusief het bewegingsonderwijs. Grofweg betekent dit dat de gemeente verantwoordelijk is voor de realisatie en schoolbesturen voor onderhoud van de schoolgebouwen. Om de kwaliteit van huisvesting te borgen en in te spelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen, is het belangrijk dat gemeente en schoolbesturen werken vanuit een gezamenlijk toekomstperspectief. In een IHP wordt dit toekomst-perspectief geschetst en zijn de kaders voor realisatie en onderhoud geformuleerd. Een IHP kan antwoord geven op een krimp van leerlingen, maar ook invulling geven aan de ambitie om schoolgebouwen te verduurzamen. Door heldere, financiële kaders weten gemeente en schoolbesturen welke investeringen zij de komende jaren kunnen verwachten.

A. Roland Holst College (Schutter)
a2gemeenten1

Hoe maak ik een IHP?

ICSadviseurs heeft de afgelopen jaren tientallen IHP’s opgesteld door het hele land. We zijn penvoerder voor de landelijke ‘Handreiking IHP’, die in opdracht van de PO-raad, VO-raad en VNG is opgesteld. In deze handreiking staat beschreven welke stappen doorlopen moeten worden om tot een IHP te komen, hoe deze stappen ingevuld kunnen worden en tot welke deelproducten dat leidt.
 
 
 
Procesaanpak IHP

Welk type IHP’s zijn er?

In beginsel dient voor alle onderwijssoorten (PO-SO-VO) en ook voor het bewegingsonderwijs een, bij voorkeur samenhangend, IHP te worden ontwikkeld. Het is daarbij belangrijk om vooraf de beoogde scope van het IHP aan te geven. Uit de praktijk onderscheiden we vier typen IHP’s die allen een verschillende scope hebben (en dus om verschillende producten en processen vragen). De vraag bij het bepalen van de scope is: ‘Hoe integraal maken we het huisvestingsplan?’.
Type IHPs

Onze speerpunten bij het maken van een IHP:

  • Gemeente en schoolbesturen als gelijkwaardige partners in het proces meenemen;
  • Transparantie (over informatie en inzichten) gedurende het hele proces;
  • Werken aan draagvlak vormt de basis voor een soepel proces en een gedragen eindproduct;
  • Een impuls geven aan de informatievoorziening ten aanzien van schoolgebouwen;
  • Aandacht voor het visualiseren van oplossingsrichtingen en leesbare rapportages;
  • Het concreet vertalen van duurzaamheidsambities en een koppeling maken met opstellen van routekaarten;
  • Het inzetten van onze ervaringen en lessen uit andere IHP-trajecten.

Aanvraagformulier

Meer weten? Laat dan uw gegevens achter.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.