Advies
hybride kantoorconcept
RUD Assen

Stand van zaken:

 
Het doel van dit project is het realiseren van een optimale balans tussen thuis en op kantoor werken. Waarbij een werkomgeving wordt gecreëerd die medewerkers maximaal faciliteert in het uitoefenen van hun functies passend binnen de financiële kaders.

 
We hebben een werkplekconcept ontwikkeld en inzicht gekregen in de criteria waaraan de huisvesting moet voldoen. Op basis hiervan begeleiden we verder het proces om te komen tot de nieuwe huisvesting.

In het proces zijn de volgende onderdelen uitgevoerd:
 

  • Enquête uitgezet onder alle medewerkers over hun visie op hybride werken;
  • Werksessies gehouden met het MT en de regiegroep;
  • Diepte-interviews gehouden met de verschillende afdelingen;
  • De resultaten gevalideerd bij MT en OR;
  • De uitgangspunten voor hybride werken in kaart gebracht;
  • De hoeveelheid benodigde m2 uitgewerkt in een Ruimtelijk Programma van Eisen;
  • Een analyse gemaakt van de type plekken die benodigd zijn op kantoor;
  • Een scenario-analyse gemaakt van mogelijke locaties.
  • Businesscase opgesteld voor de scenario’s.